ไทย
Eng

บริการชำระภาษี

ภาษีป้าย
 
ภาษีป้าย : ป้ายที่ต้องชำระ คือป้ายเพื่อแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ อื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณา การค้า หรือ กิจกรรมอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วย อักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่น
 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี
ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ภาษีบำรุงท้องที่่
 
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน
 
การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี
ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม - เมษายน ของทุกปี
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
 
ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ที่ให้เช่า ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อแม่ หรือผู้อื่นอาศัย และที่ใช้กิจการอื่นๆ ในปีที่ล่วงมาแล้ว
 
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน
ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) กรอกรายละเอียดและ ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินภาษี ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่กองคลัง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
การชำระภาษี : เมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาล แล้ว ต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยจะไปชำระด้วยตนเอง หรือให้บุคคลอื่นนำไปชำระแทนก็ได้ หรือจะชำระโดยการส่งธนาณัติตั๋วแลกเงิน หรือเช็คที่ธนาคารรับรองโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายในนามเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเทศบาลจะถือวันส่งทางไปรษณีย์เป็นวันชำระภาษี
 
หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี : 
การอุทธรณ์ภาษี : กรณีที่ผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินของเจ้าหน้าที่ ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
 
ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี