ไทย
Eng

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วิสัยทัศน์กองยุทธศาสตร์
 
"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว
สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"
 
 
กองยุทธศาสตร์
 
 
 
พันธกิจ :
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ฝ่ายงบประมาณ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ฝ่ายนิติการ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้