ไทย
Eng

กองสวัสดิการสังคม

วิสัยทัศน์กองสวัสดิการสังคม

“ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นพัฒนา”
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 
 

หน้าที่การดำเนินการรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ การส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ

งานสังคมสงเคราะห์

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานธุรการ

ไฟล์ดาวน์โหลด