ไทย
Eng

กองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
 
 
 
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ดังนี้
 

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานแบบแผนและก่อสร้าง

งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง งานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย