ไทย
Eng

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล (ข้าราชการประจำ)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา