ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565ย้อนกลับ