เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะหยุดทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะหยุดทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตราจึงขอให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวย้อนกลับ