พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก
 
#งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาย้อนกลับ