เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ผ่านไลน์ เทศบาลนครอยุธยาพร้อม

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 
เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา
ผ่านไลน์ เทศบาลนครอยุธยาพร้อม
 
ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน
ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)
 
เอกสารที่ต้องใช้
- บัตรประชาชนตัวจริง
 
#งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาย้อนกลับ