การรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดศาลาปูนวรวิหาร

ประชาสัมพันธ์
 
การรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ณ ลานอเนกประสงค์ วัดศาลาปูนวรวิหาร
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองสวัสดิการสังคม โทร.035 252 235 ต่อ 701
 
#งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
 ย้อนกลับ