ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม)
 
 
งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา


ไฟล์ดาวน์โหลด


ย้อนกลับ