การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 
 
โดย
นายอาทิตย์ ชูกิตติกุล
ประธานสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในการประชุม
 
คณะผู้บริหารเทศบาล โดยการนำของ 
ว่าที่ ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม
อันประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  นายศรัณย์  สุขเกษม
ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล  
พิจารณาข้อราชการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ด้วยความพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
: งานประชาสัมพันธ์  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ไฟล์ดาวน์โหลด


ย้อนกลับ