ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน
.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้
.
✅ ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
.
✅ กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
.
✅ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
.