เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model)
- แบบรายงานการเลือกพื้นที่เป้าหมาย
- ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
- ประชุมการขับเคลื่อนงาน SEDZ สปมท 3 พย 2564
- สรุปผลการประชุมย้อนกลับ