ประกาศจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องการให้บริการวัคซีน COVID-19ย้อนกลับ