มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด-19ย้อนกลับ