กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักการศึกษา กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล ประสานงานกับชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ


ย้อนกลับ