ไทย
Eng

Place

  1.  

Contact Us

สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 18 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 0-3525-2235

โทรสาร : 035-252235

อีเมล : ayutthayacity2558@hotmail.com