ไทย
Eng

บริการขออนุญาติประกอบการค้า

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
 
สถานที่จำหน่ายอาหาร : หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายผู้ที่ให้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย โดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
 
สถานที่สะสมอาหาร : หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหาร อันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมต้องดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร ให้ถูกต้องลักษณะดังต่อไปนี้
อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
* ให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้นนี้ มาขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลกำหนดไว้ *
 
* ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป
ให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น
หากผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่มาขออนุญาต
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 *
 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุม และปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการต่างๆ นั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังนี้