ไทย
Eng

การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร

ความหมาย "อาคาร" ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

กฎหมายควบคุมอาคารได้นิยามความหมายของคำว่า "อาคาร" ไว้ดังนี้ "อาคาร" หมายความว่า

ลักษณะการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ต้องขออนุญาต

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะเรื่อง)

การพิจารณา : ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ หรือ รายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2497 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้านได้ที่สำนักทะเบียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 

การเตรียมหลักฐานขอเลขหมายประจำบ้าน

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

คำเตือน :