ไทย
Eng

บริการสาธารณสุข

ตารางการตรวจรักษาโรค  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตารางการตรวจรักษาโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดกล้วย