ไทย
Eng

สำนักปลัด

วิสัยทัศน์สำนักปลัด
 
"มุ่งสู่องค์กรที่น่าอยู่  บูรณาการงานทุกฝ่าย ให้บริการประทับใจ"
 
 
สำนักปลัด
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และงานราชการอื่นที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย 8 งาน ดังนี้
 
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการในการบริหารงานทั่วไป ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการ

งานธุรการ รับผิดชอบในหน้าที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งานประชุมและพิธีการ รับผิดชอบในหน้าที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

  1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลโดยรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานในฝ่ายอำนวยการ ดังต่อไปนี้

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในงานหน้าที่ ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานธุรการ ดังต่อไปนี้

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ