ไทย
Eng

กองคลัง

วิสัยทัศน์กองคลัง
 
"พัฒนาบุคลากร  ลดขั้นตอนการปฏิบัติ"
 
 
กองคลัง
 
 
แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้
 
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

งานธุรการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติและประสานงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ