ไทย
Eng

กองช่าง

วิสัยทัศน์กองช่าง
 
"เร่งรัดพัฒนา อยุธยาโปร่งใส แก้ไขปัญหา ประชาชนสุขใจ"
 
 
กองช่าง
 
 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
 
  1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน ดังต่อไปนี้
  1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง การควบคุมอาคารให้เป็นไปตากฎหมาย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานไฟฟ้าสาธารณะ

งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานสถานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ