ไทย
Eng

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
“เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพมาตรฐาน
การบริการเป็นที่ประทับใจและประชาชนยอมรับ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของประชาชนเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมติ”
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 

พันธกิจ :

กลยุทธ์และการดำเนินงาน :

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง

กิจกรรมงาน :

ตารางการตรวจรักษาโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ตารางการตรวจรักษาโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดกล้วย