ไทย
Eng

กองการประปา

วิสัยทัศน์กองการประปา
 
"บริหารโปร่งใส พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจบริการ"
 
 
กองการประปา
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการควบคุม การผลิต และการจำหน่ายน้ำประปาการติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผน ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆของการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองการประปา ออกเป็น
 
บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไปของกองการประปา โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
 

งาธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายผลิตและบริการ จัดแบ่งกลุ่มงานในการบริหารจัดการ ดังนี้
 

งานผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

งานจำหน่วยและบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

งานมาตรวัดน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดแบ่งกลุ่มงานในการบริการจัดการ ดังนี้
 

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้