ไทย
Eng

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ลำดับ นาม
 
วัน เดือน ปี ที่รับตำแหน่ง
 
การจำหน่ายทะเบียน
1   นายเฉลียว จรัสศรี (ปลัดจังหวัด) 13 ต.ค. 15 15 พ.ย. 15
2   นายกัมพล กลิ่นสุคนธ์ 8 ก.ย. 12 27 ก.พ. 13
3   นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ 27 ก.พ. 13 13 ต.ค. 15
4   นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 15 พ.ย. 15 1 ธ.ค. 16
5   พระบริหารทัณรานิติ 1 ธ.ค. 16 4 เม.ย. 18
6   นายโกศล ด่านศิริสมบูรณ์ 4 เม.ย. 18 28 ก.พ. 20
7   นายพิสนธิ์ สุวราณาภิรมย์ 1 มี.ค. 20 11 พ.ค. 20
8   นายพิสนธิ์ สุวราณาภิรมย์ 11 พ.ค. 20 30 มิ.ย. 21
9   ส.อ.สนิท ยุวนบุณย์ 30 มิ.ย. 21 14 ส.ค. 21
10   นายโกศล ด่านศิริสมบูรณ์ 14 ส.ค. 21 24 มิ.ย. 23
11   นาวาอากาศโท สนอง ปิ่นกระจาย 24 มิ.ย. 23 1 ก.ย. 24
12   นายสำรวจ อภิบาลศรี 1 ก.ย. 24 9 ต.ค. 24
13   ส.อ.สนิท ยุวนบุณย์ 9 ต.ค. 24 6 ต.ค. 24
14   ร้อยตรีพยนต์ พิเรนทร 27 ก.พ. 27 25 พ.ค. 27
15   นาวาอากาศโท สนอง ปิ่นกระจาย 25 พ.ค. 27 15 ส.ค. 28
16   นายพิทยา วรรธนานุสาร 15 ส.ค. 28 27 ม.ค. 29
17   นายสละ การประเสริฐ 27 ม.ค. 29 24 เม.ย. 29
18   นายชูเกียรติ มิ่งมาศ 24 เม.ย. 29 3 ก.ค. 29
19   นายบรรเทา สุขสถิตย์ 3 ก.ค. 29 29 ก.ย. 29
20   นายเอกรัฐ จิตรีไทย 29 ก.ย. 29 13 มี.ค. 31
21   ร.ต.สมจิตต์ ห้องสำเริง 14 มี.ค. 31 9 มิ.ย. 31
22   นายสละ การประเสริฐ 9 มิ.ย. 31 1 ต.ค. 32
23   นายสมชาย ชุตะเสวี 1 ส.ค. 32 23 ก.ย. 33
24   นายสละ การประเสริฐ 2 ต.ค. 33 28 ธ.ค. 38 (หมดวาระ 22 ก.ย. 38 รักษาการต่อ)
25   นายสละ การประเสริฐ 29 ธ.ค. 38 1 เม.ย. 40
26   นายพระนาย สุวรรณรัฐ 1 เม.ย. 40 18 พ.ค. 40
27   นายเกียรติพล ยุวนบุณย์ 19 พ.ค. 40 15 ก.พ. 41
28   นางสุดาพร ศิริเบญจพร 16 ก.พ. 41 15 ก.พ. 42
29   ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล 1 ก.พ. 42 15 ธ.ค. 42
30   ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล 7 ก.พ. 43 28 ม.ค. 47
31   ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล 7 มี.ค. 47 6 มี.ค. 51
32   ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล 20 เม.ย. 51 2 มี.ค. 55
33   ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล 2 เม.ย. 55 ถึงปัจจุบัน