ไทย
Eng

นโยบายการบริหารงาน

คำแถลงนโยบาย
ของ
ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
แถลงต่อสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2555
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 56/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ 22 เมษายน 2555
 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2490 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกบัญญัติไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
 
มาตรา 48 ทศ วรรคสอง กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา 24 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยไว้ให้เนินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล
 
บัดนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคลอบคลุมถึงแนวนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2552 ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี ในฐานะผู้นำการบริหารซึ่งอาสาประชาชน เข้ามาบริหารงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ พร้อมทีมงาน ขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพการบริหาร ความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยขอประกาศเจตนารมณ์และขอตั้งปฏิณาณว่า จะดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดิมเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานติดต่อกันมาถึง 517 ปี และจะยึดมั่นการทำงานในหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมสำคัญสูงสุดในการบริหารจัดการงานบริหารของเทศบาลให้นำไปสู่ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ให้สมกับคำว่า “อยุธยา เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม” โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้งบนพื้นฐานการยึดถือ “คุณธรรม” นำหน้าการบริหารและการเมือง
 
คำแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลฉบับนี้ เป็นนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ซึ่งจะเป็นหลักการทางการบริหารงานเทศบาลที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางสืบต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระการดำลงตำแหน่งตามกฎหมาย และจะนำหลักบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ทุกรูปแบบ เพื่อปรับสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีมูลค่าเพิ่มอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแถลงนโยบายนี้จะเป็นพื้นฐานแห่งการมีเจตนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสภาเทศบาลที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก การพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นับตั้งแต่เกิดเหตุสถานการณ์มหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 อันนำความเสียหายสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาล ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน การเปลี่ยนแปลงการบริหารการแก้ไขปัญหาอุทกภัย สร้างแนวป้องกันน้ำท่วมอย่างบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนร่วมเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีนโยบายที่สำคัญคือ

1.1 การเสริมสร้างการบริหารและบริการให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารอย่างแท้จริง เช่น

1.2 จะเสริมสร้างทัศนคติการใช้บริการประชาชนให้เกิดความพึ่งพอใจ โดยเร่งสร้างทัศนคติการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและลูกจ้างเทศบาล จะเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนคติในการทำงานโดยเฉพาะให้บริการให้ทันที

1.3 จะเสริมสร้างความน่าอยู่ให้อยุธยาเป็นเมืองน่าอยู่ เต็มรูปแบบ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะต้องมีชีวิตที่มีมาตรฐาน มีความสุข มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทรและอยู่ในเมืองสะอาด ปราศจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษ ปลอดจากยาเสพติด

1.4 จะเสริมสร้างเด็กในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ให้พร้อมในการแข่งขันในระดับภูมิภาค รองรับประชาคมอาเซียน เด็กเรียนจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วนตรเอง และให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

1.5 จะเสริมสร้างความรักและความอบอุ่นของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เป็นฐานที่สำคัญของชีวิตและการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนและครอบครัว

1.6 จะเสริมสร้างโอกาสของคนในเมืองให้มีอาชีพ เพื่อให้ทุกคนมีงานทำและมีรายได้ที่เพียงพอเหมาะสมที่จะเลี้ยงดูครอบครัว และมีความสุขในการทำมาหากิน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเมืองแห่งโอกาส และเมืองในฝันที่ทุกคนอยากมาอยู่ อยากมาเที่ยว และมาทำงาน

2. นโยบายการพัฒนาและการบริการงานเทศบาล คณะผู้บริหารงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะเป็นผู้นำการบริหารองค์กรให้เป็นท้องถิ่นต้นแบบ ด้วยยุทธศาสตร์การบริหารงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นนโยบายที่จะดำเนินการในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ดังนี้

2.1 จะเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารและระบบงานบริการของเทศบาลให้เป็นระบบธรรมาธิบาล (good governance) โดยถือประโยชน์สุข และความพึงพอใจของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด และประชาชนจะต้องเป็นศูนย์กลางในพัฒนาทุกๆ ด้าน จะปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารรูปแบบต่างๆ เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จะปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีความพร้อมและกำลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน จะเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และจะดำเนินการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักการ
2.2 จะเสริมสร้างเมืองอยุธยาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านอาชีพ การท่องเที่ยว และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเสริมสร้างอยุธยาเป็นเมืองน่าอยู่ (Living ayuthaya) จะส่งเสริมการพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ในสังคมที่มีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับในเรื่อง

2.3 จะเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะเรื่องระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องกันทั้งในด้านการบริหารและการบริการ โดยถือเอาประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ จะดำเนินการบริหารจัดการปัญหาของเมือง เช่น การจราจรหรือกิจการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะกิจการประปายันเป็นกิจการเทศพาณิชที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบบำบัดน้ำเสีย ถนน เส้นทางสัญจรของประชาชน และตลาด

2.4 จะเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก/ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหลักในการเสริมสร้างสังคมที่ดี มีคุณภาพ เป็นพลังในการผลักดันให้เด็ก/เยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเข้าแข่งขันในระดับประเทศได้

มาตรการปราบปราม สนับสนุนชุมชนให้มีความผูกพัน ร่วมมือดูแลทุกข์สุขของทุกคน เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร มีความผูกพันเป็นญาติที่เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของสังคมไทย จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม พัฒนาคน และพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

2.5 จะเสริมสร้างอาชีพและโอกาสให้คนที่จะพัฒนารายได้ สร้างอาชีพหรือทำมาหากินอย่างมีความสุข มีความหวังมีความฝัน โดยจะสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานประสานงานการเพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน สร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตัวเอง และพัฒนาโครงสร้างที่จะก่อรายได้อย่างยั่งยืน ขจัดอุปสรรคปัญหาที่เป็นเครื่องกีดขวางนโยบายนี้ให้สิ้นไปอย่างสิ้นเชิง จะสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนมีความสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข

2.6 จะเสริมสร้างและพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้เป็นเมืองแห่งอนาคต โดยการจัดรูปแบบการบริหารให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง มีวิสัยทัศน์ ที่จะทำให้เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่ และจะมองไกลไปในอนาคต โดยจะศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย และกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

2.7 จะเสริมสร้างการบริหารงานเทศบาลให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า รวดเร็วกว่าและมีคุณภาพกว่า ทั้งในด้านระบบบริหาร การศึกษา การบริหารทุกรูปแบบจะเชื่อมโยงระบบบริหารงานเทศบาลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับภาคธุรกิจและภาคประชาชน

การกำหนดนโยบายตามที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งทางด้านการจัดสรรเงินงบประมาณ ความต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนการวิเคราะห์ที่สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การปกครอง และสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อันมีขอบเขตและองค์ประกอบที่มีขีดจำกัดในหลายประการ เมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้บริหารของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยแผนพัฒนาเทศบาล แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดเทศบาล และแผนการตามเทศบัญญัติที่จะใช้เป็นคู่มือและแนวทางการทำงานต่อไป

คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลอันเป็นองค์กรที่มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลว่า จะบริหารงานในกิจการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานของเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
 
 
 
ว่าที่ ร้อยตรี
 
 
 
( สมทรง  สรรพโกศลกุล )
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
 

 
กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ดังนี้
 
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานแบบแผนและก่อสร้าง
งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง งานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย
งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย
กองการประปา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการควบคุม การผลิต และการจำหน่ายน้ำประปาการติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผน ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆของการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และป้องกันอัคคีภัย
  2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำด้วยความประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
  3. การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  4. การบริหารงบประมาณประจำปีของกองการประปา
  5. กำหนดนโยบายและแผนงานผลิตน้ำประปา การให้บริการประปาเทสบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองการประปา ออกเป็น
บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไปของกองการประปา โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายผลิตและบริการ จัดแบ่งกลุ่มงานในการบริหารจัดการ ดังนี้
งานผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานจำหน่วยและบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานมาตรวัดน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดแบ่งกลุ่มงานในการบริการจัดการ ดังนี้
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้