กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี ได้กำหนดให้บริการดังนี้
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ คน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนาน ๔๐ คน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ คน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ คน
เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๒.0๐ น. ณ อาคารพุทไธศรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปี ติดต่อสอบถาม โทร
๐๘๙-๙๐๑๒๘๖๒ ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ: ๑. กรณี เคยป่วยเป็นโรคโควิด - ๑๙ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๓ เดือน จึงจะฉีดเข็มถัดไป
๒. สามารถ walk in มาฉีดได้เลย
๓. เอกสารที่ต้องใช้
๓.๑ สำเนาสติบัตร
๓.๒ ประวัติการได้รับวัคซีนback