บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทดแทนตำแหน่งว่าง สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 แนบท้ายประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565


ไฟล์ดาวน์โหลด


back