ศูนย์ประสานงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (อุทกภัย) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๒๕๘๔-๐๑๑๑ หรือ ๐๙-๒๕๖๑-๗๒๒๒back