ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (อุทกภัย) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๒๕-๒๒๓๕ หรือ ๐-๓๕๒๕-๑๑๑๑back