ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คำถวายพระพร วันที่
1 นางสาวศิรินธร สกลศิลป์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 6 ส.ค. 2565
2 นางศิริวรรณ ปักษี ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 5 ส.ค. 2565
3 นางศิริวรรณ ปักษี ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 5 ส.ค. 2565
4 นางศิริวรรณ ปักษี ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 5 ส.ค. 2565
5 ทดสอบ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 31 พ.ค. 2565
6 ธันยาภรณ์ พรหมนวล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26 ส.ค. 2564
7 นางสุกันยา ผิวนวล ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 25 ส.ค. 2564
8 Rajesh dwivedi ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 10 ส.ค. 2564
9 จารุ จันทรพิทักษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2564
10 น.ส.การะเกด ภู่เงินและครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 9 ส.ค. 2564
11 วัสนัน กันทาจุน ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2564
12 ศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2564
13 ทัศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 17 ก.ค. 2564
14 สมสมัย พรรณกลิ่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15 ก.ค. 2564
15 สมสมัย พรรณกลิ่น ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 15 ก.ค. 2564
16 นางสาวณิศาภัทร์ โพธิพรอนันต์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 14 ก.ค. 2564
17 นาย นิพนธ์ ไตรย์พืชน์ ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 13 ก.ค. 2564
18 กนกนภัส ขันธนันท์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 29 ส.ค. 2561
19 ทัศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 7 ส.ค. 2561
20 นางสาวมลฤดี พรหมเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 7 ส.ค. 2561
21 นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 6 ส.ค. 2561
22 นายสุระชัย โยธิโน ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 21 ส.ค. 2560
23 นายสุระชัย โยธิโน ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 21 ส.ค. 2560
24 นางสาวชุติมา ควรพิเคราะห์และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2560
25 นางสาวรัตินันทร์ เกิดประทุม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13 ต.ค. 2559
26 นางสาวธนาพร บุญรอดชู ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 12 ต.ค. 2559
27 สุทัศน์ สุขสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17 ก.ย. 2559
28 ณิชนันทน์ มีแม่นวิทย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 8 ก.ย. 2559
29 นาย ศิรพงศ์ สกุลงาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 22 ส.ค. 2559
30 นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2559