/content/upload/article/files/1 ทำเนียบกองคลัง (เข้าเว็บ)(1).pdf

กองคลัง

          แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้

          1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

               งานธุรการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

                1. งานสารบรรณ

                2. งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                3. งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล

                4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

                6. งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                8. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

                9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

                10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

                11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                12. งานสวัสดิการต่าง ๆ

                13. งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                14. งานการประชาสัมพันธ์

                 15. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกอง  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามผลและการรายงาน

                16. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          2.  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

                1. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

                2. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

                3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

                4. งานพิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

                5. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

                6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                 1. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

                 2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุ้มผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

                 3.งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

                 4. งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

                 5. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

                 6. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

                 7. งานผลรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำปีทุกวัน

                 8. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

                 9. งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

                10. งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

                11. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

                12. งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

                13. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

                14. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

                15. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

                16. งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอดให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

                17. งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

                18. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

                19. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติและประสานงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

               งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

                2. งานปรับข้อมูลแผนทีภาษีโรงเรือนและทีดิน

                3. งานปรับข้อมูลแผนทีภาษีบำรุงท้องที่

                4. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                5. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

                6. งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

                7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

                 8. งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6,9, 11, 12, 17)

                9. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                10. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสบัญชี ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ ผ.ท.5)

                11. งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่างๆ

                12. การจัดเก็บรายงานประจำเดือน

                13. งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

               14. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

               15. งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

               16. งานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี

               17. งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

               18. งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

               19. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

               20. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.  ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี

              งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายการงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมอบหมาย

 

          5.  ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน

              งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการซื้อและจ้าง งานพัสดุตามระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตอบรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุระเบียบฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีสัญญาซื้อ / จ้าง ตามระเบียบฯ การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาล ฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สินของเทศบาลก่อนซ่อมบำรุงรักษา ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจ้างการแลกเปลี่ยน การเช่าพัสดุ การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา ปฏิบัติหน้าที่การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทะเบียนพัสดุ ควบคุมและตรวจสอบ พัสดุและทรัพย์ของเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานแจกจ่ายพัสดุและทรัพย์ของเทศบาล  การเตรียมและเบิก–จ่าย ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์ของเทศบาลประจำปีและทำหน้าที่จำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย