บริการขออนุญาติประกอบการค้า
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
 
สถานที่จำหน่ายอาหาร : หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายผู้ที่ให้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย โดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
 
สถานที่สะสมอาหาร : หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหาร อันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
  
 • ให้ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร มาขอมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร
 • ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต เมื่อใบอนุญาตฉบับนั้นหมดอายุ ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น หากผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง
 • สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีต่อใบอนุญาต)
 
ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมต้องดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร ให้ถูกต้องลักษณะดังต่อไปนี้
 
 1. รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกำจัดสัตว์นำโรค
 2. ต้องมีการดูแลรักษา ความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง และสัตว์นำโรคได้ และต้องมีการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
 3. รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
 4. จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
 5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลฯ 
 
อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร  = 200 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 10-20 ตารางเมตร = 300 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 20-40 ตารางเมตร = 500 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 40-60 ตารางเมตร = 700 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 60-80 ตารางเมตร = 800 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 80-100 ตารางเมตร = 900 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 100-200 ตารางเมตร = 1,000 บาท
 • สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป =  2,500 บาท
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
 
 • กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้ำ
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฟองหนังสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสะสมเขาสัตว์
 • กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น การผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม
 • กิจการที่เกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง เช่น การผลิตสบู่ ผงซักฟอก
 • กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตยาสูบ การผลิตสะสมปุ๋ย การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
 • กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ เช่น การหลอมหล่อ ถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด
 • กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น การพ่นสี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อมเครื่องยนต์
 • กิจการที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ
 • กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย หอพัก บ้านเช่า ร้านคาราโอเกะ
 • ที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสีผ้า
 • กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น การผลิตภาชนะเดิม เผา การเจียระไนเพชร พลอย การผลิตกระจก
 • กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
 • กิจการอื่นๆ เช่น ร้านขายของเก่า การก่อสร้าง การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 
* ให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้นนี้ มาขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลกำหนดไว้ *
 
* ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต
ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น
หากผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่มาขออนุญาต จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 *
 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
 2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
 3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
 4. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
 5. ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
 6. ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 5 บาท
 
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมของสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถานประกอบกิจการ (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุม และปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการต่างๆ นั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังนี้
 
 1. สถานที่นั้นต้องอยู่ในทำเลที่จะมีรางระบายน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสม ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 2. ต้องจัดทำรางระบายน้ำ หรือบ่อน้ำโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายน้ำได้สะดวก
 3. การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางน้ำสาธารณะ หรือผู้อาศัยใกล้เคียง
 4. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เห็นว่าสถานที่ใดสมควรต้องทำพื้นด้วยวัตถุถาวร เพื่อป้องกันมิให้น้ำซึม รั่วไหลขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำโสโครก หรือทำการกำจัดน้ำโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้ำ เครื่องป้องกันกลิ่นไอเสีย ความกระเทือนฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้เคียงข้าง ข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 6. ต้องให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค
 7. ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ
 8. ต้องมีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจำนวนเพียงพอ
 9. ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจำนวนเพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้น และต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกำจัดสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 10. สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
 11. สถานที่เกี่ยวกับการตาก หรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สำหรับตาก หรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
 12. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของเทศบาลฯ