การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
ความหมาย "อาคาร" ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคารได้นิยามความหมายของคำว่า "อาคาร" ไว้ดังนี้ "อาคาร" หมายความว่า
 
 1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้ามาอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
 2. อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น เพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
 3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างติดต่อ หรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือที่สาธารณะ หรือที่สร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
 4. ป้าย หรือสิ่งที่สร้างสำหรับติด หรือตั้งป้าย ที่มีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
  • ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม
  • ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว มีระยะห่างจากที่สาธารณะ น้อยกว่าความสูงของป้ายเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กฎกระทรวง
  • พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
  • สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคาร
 
ลักษณะการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ต้องขออนุญาต
 1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ล้วน
 2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้
  • เพิ่ม หรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป
  • เปลี่ยน หรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม
  • เพิ่ม หรือลดจำนวนเสา หรือคาน
  • เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังหรือส่วนประกอบอื่น อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม
  • เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละ 10
 3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
 4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุญาต และเจ้าของที่ดิน
 • แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างอย่างละ 5 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อนุญาต และเจ้าของที่ดิน
 
เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะเรื่อง)
 1. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
 2. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
 3. หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน (กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน)
 4. หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง (กรณีก่อสร้างชิดเขตทรัพย์สินผู้อื่น)
 5. หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอาคารที่อยู่ข่ายควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 และ พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543)
 6. รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
 7. แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย (แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)
 8. แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด (กรณีจัดทำประตู หน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว)

การพิจารณา : ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ หรือ  รายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2497 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้านได้ที่สำนักทะเบียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
การเตรียมหลักฐานขอเลขหมายประจำบ้าน
 1. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 2. แบบแปลน 1 ชุด
 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
 2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
 3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
 4. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
 5. ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
 6. ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 5 บาท
 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
 • อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น ตารางเมตรละ 0.50 บาท
 • อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท
 • ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท
 • ทาง หรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง ฯลฯ เมตรละ 1 บาท
 
คำเตือน : 
 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจน วิธีการ หรือเงื่อนไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน 10,000 บาท
 2. ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่า ของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ
 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ซื้อ ขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น