ตารางการตรวจรักษาโรค  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
 • วันจันทร์  -  ศุกร์
  • 08.30  -  12.00  น.  ตรวจรักษาโรคทั่วไป,  ทำแผล,  ฉีดยา
  • 13.00  -  16.00  น.  ตรวจรักษาโรคทั่วไปและเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
    
 • วันพฤหัสบดี  08.30  -  12.00  คลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเส้นเลือดสูง)
 • นายแพทย์จากศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ตรวจเดือนละ  1  ครั้ง  ในวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน
 
ตารางการตรวจรักษาโรค  ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดกล้วย
 
 • วันจันทร์  -  ศุกร์
  • 08.30  -  12.00  น.  ตรวจรักษาโรคทั่วไป,  ทำแผล,  ฉีดยา
  • 13.00  -  16.00  น.  ตรวจรักษาโรคทั่วไปและเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
    
 • วันพฤหัสบดี  08.30  -  12.00  คลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเส้นเลือดสูง)
 • นายแพทย์จากศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ตรวจเดือนละ  1  ครั้ง  ในวันพฤหัสบดี ที่  4  ของทุกเดือน