มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และงานราชการอื่นที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย         8 งานดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการในการบริหารงานทั่วไป ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการ
 
 1. งานธุรการ รับผิดชอบในหน้าที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  • งานสารบรรณกลางของหน่วยงาน ประกอบด้วยงานหนังสือราชการภายนอก-ภายใน งานรับและส่งหนังสือ ออกเลขหนังสือ งานจัดทำทะเบียนหนังสือรับ – หนังสือส่ง งานรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล งานรวบรวมข้อมูล สถิติ โครงการ แผน กิจกรรม การร่างหนังสือโต้ตอบ การจัดทำหนังสือเวียนเอกสารของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  • งานควบคุมและการบริหารการใช้อาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การควบคุมดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงานเทศบาล การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ห้องน้ำ ห้องประชุม โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา  การจัดทำคำสั่งเวรยามประจำสำนักงานเทศบาล
  • งานควบคุมและบริหารการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง การควบคุมทะเบียน (จด-ต่อทะเบียนรถยนต์) การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน การบำรุงรักษา และการใช้บริการยานพาหนะขนส่ง
  • งานควบคุมงบประมาณของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
  • งานพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับขออนุมัติจัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ การบำรุงรักษาและจัดทำทะเบียนพัสดุ การเก็บเอกสารใบสำคัญและหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
  • งานประสานการดำเนินการ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและทำคุณประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
  • งานรวบรวมข้อมูลและสถิติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
  • งานรับรองต่างๆ เช่น งานต้อนรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะศึกษาดูงานตลอดจนคณะเยี่ยมเยือนกิจการของเทศบาล
  • งานสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ งานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกเทศบาล งานจัดซื้อ-จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆของหน่วยงาน
  • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน
  • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
    
 2. งานประชุมและพิธีการ รับผิดชอบในหน้าที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  • ด้านการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล การประชุมคณะผู้บริหารของเทศบาล เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุม การเตรียมการประชุม จัดเตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกผลการจัดทำรายงานการประชุม การแจ้งมติที่ประชุม ติดตามเรื่องราวตามมติที่ประชุม การประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อเวียนแจ้งมติที่ประชุม การจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ การอำนวยความสะดวกในการประชุม เช่น เลี้ยงรับรองการให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การรวบรวมข้อมูลจัดส่งมติระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
  • ด้านพิธีการ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดงานพิธีการต่างๆของเทศบาลซึ่งเป็นการรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์  สร้างทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล การบริการยืมภาชนะเครื่องใช้ในพิธีการต่างๆ และการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายอำนวยการ
มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลโดยรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานในฝ่ายอำนวยการ ดังต่อไปนี้
 
 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานการเงินและงบประมาณ
  • งานสวัสดิการ
  • งานการประชุม
  • งานควบคุมบัญชีวัสดุ
  • งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    
 2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
  • งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
  • งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
  • งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  • งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
  • งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
  • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    
 3. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศ
  • งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
  • งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
  • งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีอยู่แล้ว
  • งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปกครอง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในงานหน้าที่ ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานธุรการ ดังต่อไปนี้
 
 1. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
  • งานด้านสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น
  • งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • งานรับแจ้งเหตุผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่มีใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการทำบัตรประชาชน การออกหลักฐานหรือคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชน
  • งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ธุรการทั่วไป การประชุมควบคุมสถานที่ ยานพาหนะ จัดทำรายการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สวัสดิการ ตลอดจนการควบคุมบัญชี วัสดุ และการเบิกจ่าย
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    
 2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานวิเคราะห์ สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุสาธารณภัย การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ จุดเสี่ยงภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานการบริการด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
  • งานควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูด้าน         สาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • งานจัดทำแผน ปรับปรุงแผน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
  • งานจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น และการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • งานค้นคว้าข้อมูลการสาธารณภัย
  • งานการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน ติดตามผลสถานการณ์สาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
  • ประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัย ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ สั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้และความชำนาญในการดับเพลิงและกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง
  • งานการฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากร การฝึกซ้อมให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดสาธารณภัย
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    
 3. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
  • งานควบคุมการติดตั้ง ตาก วาง แขวน สิ่งใดในที่สาธารณะ
  • งานการควบคุมการปิดป้ายโฆษณา การใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • งานรับแจ้งความ รับคำร้องเรียน การสอบสวนและการดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เช่น  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  • งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
  • งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การดูแลทรัพย์สิน ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร การรับส่งเงินค่าปรับ การรวบรวมสถิติรายงาน
  • งานการตรวจควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ
  • งานตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร่อง
  • งานอำนวยความสะดวกด้านจราจร การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองคลัง
แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้
 
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
  งานธุรการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
  • งานสารบรรณ
  • งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
  • งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
  • งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
  • งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด กองคลัง สำนักการศึกษา
กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล กองการประปา