วิสัยทัศน์  กองคลัง   
 
พัฒนาบุคลากร  ลดขั้นตอนการปฏิบัติ "
 

กองคลัง  แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้

          1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

               งานธุรการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

                1. งานสารบรรณ

                2. งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                3. งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล

                4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

                6. งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                8. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

                9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

               10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

               11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

               12. งานสวัสดิการต่าง ๆ

               13. งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

               14. งานการประชาสัมพันธ์

                15. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกอง  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามผลและการรายงาน

               16. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          2.  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

              1. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

              2. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

              3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

              4. งานพิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

              5. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

              6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               1. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

               2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุ้มผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

               3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

               4. งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

               5. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

               6. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

               7. งานผลรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำปีทุกวัน

               8. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

               9. งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

              10. งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

              11. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

              12. งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

              13. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

              14. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

              15. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

              16. งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอดให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

              17. งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

              18. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

              19. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          3.  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติและประสานงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

               งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

               2. งานปรับข้อมูลแผนทีภาษีโรงเรือนและทีดิน

               3. งานปรับข้อมูลแผนทีภาษีบำรุงท้องที่

               4. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

               5. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

               6. งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

               7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

               8. งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6,9, 11, 12, 17)

               9. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

             10. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสบัญชี ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ ผ.ท.5)

             11. งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่างๆ

             12. การจัดเก็บรายงานประจำเดือน

             13. งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

             14. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

             15. งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

             16. งานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี

             17. งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

             18. งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

             19. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

             20. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

         4.  ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี

             งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายการงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมอบหมาย

 

          5.  ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน

              งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการซื้อและจ้าง งานพัสดุตามระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตอบรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุระเบียบฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีสัญญาซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาล ฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สินของเทศบาลก่อนซ่อมบำรุงรักษา ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจ้างการแลกเปลี่ยน การเช่าพัสดุ การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา ปฏิบัติหน้าที่การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทะเบียนพัสดุ ควบคุมและตรวจสอบ พัสดุและทรัพย์ของเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานแจกจ่ายพัสดุและทรัพย์ของเทศบาล  การเตรียมและเบิก–จ่าย ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์ของเทศบาลประจำปีและทำหน้าที่จำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย