แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้
 
 1. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน  ดังต่อไปนี้    งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง การควบคุมอาคารให้เป็นไปตากฎหมาย  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  งานศูนย์เครื่องจักรกล  และงานไฟฟ้าสาธารณะ
   
 2. งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม   งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมงานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม   งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม   งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม   งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 3. งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานวางโครงการ  จัดทำผัง  และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์     งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม  งานสำรวจข้อมูล  เพื่ออกแบบสถาปัตยกรรม  งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรม  ต่าง ๆ  งานจัดทำผังเมืองรวม  งานจัดทำผังเมือเฉาพะ  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางบก  ทางทางน้ำ งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง  งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อ  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 4. งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา  งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 5. งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานจัดสถานที่พักผ่อนย่อยใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อม  ฯลฯ  งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานดูแล  บำรุงรักษาต้อนไม้  พันธ์ไม้ต่าง ๆ  งานจัดทำ  ดูแลรักษาเรือเพาะชำและขยายพันธ์ไม้ต่าง ๆ  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธ์ไม้ต่าง ๆ  งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพรทางด้านภูมิสถาปัตย์  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 6. งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมการใช่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานตรวจสอบ  ซ่อม  บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานควบคุม  ตรวจสอบด้านพัสดุอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 7. งานสถานที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ   งานด้านการก่อสร้าง  ซ่อมบำรุงรักษาอาคารทางเท้า  และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานควบคุมดูแล  การจัดอาคารสถานที่  งานจัดสถานที่เกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ  งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ  งานควบคุมพัสดุงานสถานที่  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 8. งานไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า  และไฟฟ้าแสงสว่าง งานออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า  งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า  งานสำรวจ  ออกแบบ  และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า  การควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล  งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด กองคลัง สำนักการศึกษา
กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล กองการประปา