กองวิชาการและแผนงาน
วิสัยทัศน์     
"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย      ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"
 
พันธกิจ :
 • จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา
 • จัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล
 • เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
 • การดำเนินงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 • การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 • งานธุรการและงานสารบรรณของกอง
 • งานการเบิกจ่ายเงิน งานพัสดุและทรัพย์สินของกอง
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกอง
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 • งานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน  และการให้บำเหน็จ ความดี ความชอบกรณีพิเศษ
 • งานจัดเวรบุคลากรเข้าร่วมพิธี
 • งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานสาธารณกุศลของหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานเลขานุการ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อประกอบในการกำหนดนโยบาย
  • งานการประสานแผน ประมวลแผน จัดทำแผนพัฒนาและแผนดำเนินการ
  • งานแผนชุมชน
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล
 • งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
 • งานให้บริการ ให้คำแนะนำแนวทางในการติดตามประเมินผลการทำงานในภารกิจของเทศบาล
 • งานรวบรวม วิเคราะห์  ประมวลผลผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 • งานการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์
 • งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์
 • งานพิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุงและแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายงบประมาณ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 • งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินการคลังของเทศบาล
  • งานประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวมและจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายนิติการ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
 • งานสอบสวนและวินัย
 • งานดำเนินการทางคดีฟ้องร้อง
 • งานรับเรื่องร้องเรียน
 • งานธุรการและงานสารบรรณของฝ่ายนิติการ

หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด กองคลัง สำนักการศึกษา
กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล กองการประปา