กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพมาตรฐาน
การบริการเป็นที่ประทับใจและประชาชนยอมรับ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของประชาชนเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมติ”
 
พันธกิจ :
 • จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 • สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ในชุมชนที่รับผิดชอบ
 • ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
 • พัฒนาการจัดบริการสุขภาพแก้ไขปัญหาสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่
 
กลยุทธ์และการดำเนินงาน :
 • พัฒนาศักยภาพสถานบริการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข
 • สร้างพฤติกรรมสุขภาพ  และปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมให้ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ
 • สร้างภาคีเครือข่ายชุมชน  เพื่อชุมชนพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนเองได้
 • สร้างพฤติกรรมสุขภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว  โรงเรียน  วัด  มัสยิด  และชุมชน  ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  ในชุมชน

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีศูนย์บริการสาธารณสุข  2  แห่ง
 
 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดกล้วย
 
กิจกรรมงาน :
 • งานตรวจรักษาโรค
 • งานประกันสุขภาพทั่วหน้า
 • งานเภสัชกรรม
 • งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
 • งานการแพทย์ฉุกเฉิน
 • งานปฏิบัติพยาบาล
 • งานส่งต่อผู้ป่วย
 • งานควบคุมการติดเชื้อ
 
ตารางการตรวจรักษาโรค  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
 • วันจันทร์  -  ศุกร์
  • 08.30  -  12.00  น.  ตรวจรักษาโรคทั่วไป,  ทำแผล,  ฉีดยา
  • 13.00  -  16.00  น.  ตรวจรักษาโรคทั่วไปและเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
 • วันพฤหัสบดี  08.30  -  12.00  คลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเส้นเลือดสูง)
 • นายแพทย์จากศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ตรวจเดือนละ  1  ครั้ง  ในวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน
 
ตารางการตรวจรักษาโรค  ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดกล้วย
 
 • วันจันทร์  -  ศุกร์
  • 08.30  -  12.00  น.  ตรวจรักษาโรคทั่วไป,  ทำแผล,  ฉีดยา
  • 13.00  -  16.00  น.  ตรวจรักษาโรคทั่วไปและเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
 • วันพฤหัสบดี  08.30  -  12.00  คลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเส้นเลือดสูง)
 • นายแพทย์จากศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ตรวจเดือนละ  1  ครั้ง  ในวันพฤหัสบดี ที่  4  ของทุกเดือน

หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด กองคลัง สำนักการศึกษา
กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล กองการประปา