กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่การดำเนินการรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้   การส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่น ๆ 
 
งานสังคมสงเคราะห์
 
 • ดูแลระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปีของกอง ฯ
 • จัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  ดูแลประสานงานกับผู้นำชุมชนต่างๆ โดยใกล้ชิดเพื่อช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เดือดร้อนยากจนและประสบเคราะห์กรรมในสาธารณภัยต่างๆ
 • ควบคุมงานสวัสดิการการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กลุ่มคนเป้าหมายต่าง ๆ
 • ควบคุมดูแลงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
 • ควบคุมดูแลงานด้านบรรเทาสาธารณภัย
 • ควบคุมดูแลงานด้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 • ดูแลชมรมผู้สูงอายุ
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ปฏิบัติงานด้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
  • ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย  ภัยต่าง ๆ
  • ปฏิบัติงานด้านต้อนรับดูแลคณะทัศนศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
  • ปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ ธ. ก. ส.
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่รับคำร้องเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ในกรณีต่าง ๆ
  • ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่เรื่องรับขึ้นทะเบียนสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่รับคำร้องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ในกรณีต่าง ๆ
  • ควบคุมดูแลสถิติข้อมูลงานด้านสังคมสงเคราะห์
  • ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
 • ดูแลระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและดำเนินการการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ของกองฯ
 • ประสานงานกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆ ด้าน
  • ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย
 • ดูแลการจัดการระบบควบคุมภายใน
  • การจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ของกองสวัสดิการและสังคม
  • จัดทำงบประมาณประจำปีของกองฯ
  • ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ และจัดทำบัญชีครุภัณฑ์  
  • ควบคุมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
  • ดูแลงานโครงการด้านการพัฒนาและเยาวชน
  • ควบคุมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (อปท.)                  
  • ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • เป็นผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
  • ปฏิบัติงานด้านโครงการของรัฐบาลและของกองสวัสดิการสังคม  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (SML) โครงการชุมชนพอเพียงและโครงการพัฒนาเมือง
  • ควบคุมดูแลสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของงานพัฒนาชุมชน
  • การจัดทำแผนชุมชน
  • การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (อปท.)
  • ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างและโอนเงินของกองสวัสดิการสังคม
  • ปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน  
  • ปฏิบัติรับผิดชอบเป็นผู้ช่วย จัดทำบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม                                                      
  • ปฏิบัติงานจัดทำแผนชุมชน
  • ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และเยาวชนหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
งานธุรการ
 
 • รับผิดชอบ ตรวจเช็ค ทำความสะอาด เขียนบิลเบิกน้ำมันดูแลรถยนต์ของกอง ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
  • เมื่อรถยนต์เกิดขัดข้องเสียหาย ให้รีบแจ้งผู้บริหารและดำเนินการซ่อมบำรุง เพื่อให้ใช้งานได้
  • ส่งหนังสือเอกสารประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และตามชุมชนอื่น ๆ    
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย
 • เป็นผู้ช่วยจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ทุกประเภท
  • เป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการต่าง ๆ ในสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • เป็นผู้รับผิดชอบ งานด้านจัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน โครงการต่าง ๆ
  • จัดทำเงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าเนต ค่าน้ำมัน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ของกอง ฯ
  • งานจัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการ
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                
 • ควบคุมดูแลและเสนอสมุดลงเวลาราชการ
  • ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ เสนอหนังสือราชการ
  • เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุกองสวัสดิการสังคม
  • ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายเอกสารงานของกองสวัสดิการสังคม
  • ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองสวัสดิการ  
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • พิมพ์งานต่าง ๆ
  • ผู้ช่วยงานทั่วไปของนักพัฒนาชุมชน /เก็บเอกสารให้เข้าระบบ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                    
                     

หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด กองคลัง สำนักการศึกษา
กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล กองการประปา