ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ กองการประปา
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต และการจำหน่ายน้ำประปา  การติดตั้งประปา  การจดมาตรน้ำ การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้  รายจ่าย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายโยแบ่งส่วนราชการในกองการประปา มี 3 ฝ่าย  ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
1.1  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานสวัสดิการของพนักงาน
 • งานดูแลรักษาจัดตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน
 • งานจัดทำคำสั่ง / ประกาศต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายผลิตและบริการ
 
1.2 งานผลิต งานจำหน่ายและบริการ  และงานมาตรวัดน้ำ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • การผลิตน้ำประปา
 • งานซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ ท่อส่ง และอื่นๆ ของงานประปา
 • งานจดมาตรวัดน้ำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการเงินและบัญชี
 
1.3 งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  และงานพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานออกใบเสร็จเก็บเงินค่าน้ำประปา
 • งานควบคมการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา
 • งานดูแลทรัพย์สิน  วัสดุ  อุปกรณ์ประปา
 • งานการบัญชีกองการประปา
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
   

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ( วันเสาร์ )
 
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จะทำการเปิดให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ( วันเสาร์ ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ดังนี้
 
 1. ให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงาน
 2. ให้บริการออกเก็บเงินค่าน้ำประปานอกสำนักงาน
 3. รับคำร้องขอใช้น้ำประปารายใหม่  และคำร้องอื่นๆ ทุกประเภท
 4. ให้บริการตรวจสอบมาตรชำรุด และงานติดตั้งมาตรในกรณีถูกตัดมาตรวัดน้ำชั่วคราว
   
โดยเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ ในวันเสาร์  เวลา 08.30 – 16.30  น. ขอให้ประชาชนที่สนใจรับบริการได้ในวัน เวลา ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองการประปา หมายเลขโทรศัพท์  035 – 241541 

หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด กองคลัง สำนักการศึกษา
กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม กองช่างสุขาภิบาล กองการประปา