คณะผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล (คณะผู้บริหารเทศบาล)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา