โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา