โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล (ข้าราชการประจำ)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา