เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 14.84 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองในความรับผิดชอบ 10 ตำบล ตั้งอยู่บนสภาพพื้นที่เป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบ และเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่ามาก่อน มีแม่น้ำไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี
 
  • มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  52,904 คน แยกเป็นชาย 25,518     หญิง  27,386  
  • จำนวนครัวเรือน  19,951   หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,698 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551)
  • มีการจัดตั้งชุมชนย่อย จำนวน  65 ชุมชน
  • มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครศรี-อยุธยา จำนวน 8 โรงเรียน