เอกสารเผยแพร่

คู่มือสำหรับประชาชน (การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การแจ้งขุดดิน) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การแจ้งถมดิน) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การขออนุญาตประกอบกิจการ) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การขอลดค่าน้ำประปา) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การขอยกเลิกในการใช้น้ำประปา) ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน (การโอนสิทธิ์ในการใช้น้ำประปา) ( สำนักปลัด )