เอกสารเผยแพร่

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เก็บกิ่งไม้บริเวณคลองมะขามเรียง เตรียมการป้องกันน้ำท่วมขัง ( 23 สิงหาคม 2560 ) ( สำนักปลัด )

ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ( สำนักปลัด )

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน ( สำนักปลัด )

คู่มือสำหรับประชาชน ( สำนักปลัด )

คู่มือประชาชน ( สำนักปลัด )